درخواست منازل سازمانی

  • همکاران محترم با ارسال درخواست، مدارک کارگزینی و مدارک امتیازها از طریق اتوماسیون به آقای حشمت اله خزائی (کارشناس امور رفاهی) اقدام نمایید.
  • ارائه درخواست کتبی متقاضی با ذکر تاریخ (درجمع امتیازهای برابر؛ اولویت با تاریخ درخواست زودتر است).