طرح همسفر

طرح همسفر

در طرح    همسفر  ستاد رفاهی با دریافت ۱۰۰۰۰ تومان  به  ازای هر نفر، وسیله ایاب وذهاب (ون  یا  مینی بوس توریستی )،  برای حداقل  سه عضو هیات علمی و یا کارکنان  دانشگاه که قصد سفریکروزه به همراه  خانواده به نقاط مختلف  استانویا استان های  همجوار را داشته باشند، فراهم می نماید.