تماس با ما:

 

آدرس:

کرمانشاه- باغ ابریشم -دانشگاه رازی-سازمان مرکزی-طبقه همکف- اداره رفاهی کارکنان و اعضای هیئت علمی


تلفن واحد:

آقای حشمت اله خزائی - 08334274523

 

نمابر:

4274523

 

ایمیل واحد:

welfare@razi.ac.ir

زیرواحدهای ادارات هر واحد

 

استادسرای ۲۰واحدی کشاورزی –آقای ایرج ویسی

استادسرای ۹ واحدی کشاورزی- آقای جهانشاه سلیمانی

 آقای علیرضا رنجبر-استادسرای فجر
آقای فریدون امیری-استادسرای شهیداشرفی اصفهانی

   

 کرمانشاه- باغ ابریشم -دانشگاه رازی- سازمان مرکزی-طبقه دوم- معاونت اداری و مالی دانشگاه رازی

 تلفن مرکزی: ۳۴۲۷۷۶۰۱-۰۸۳

 fo@razi.ac.ir :ایمیل