استادسرای 27 واحدی شهید اشرفی

استادسرای 20 واحدی کشاورزی

استادسرای 9 واحدی کشاورزی

استاد سرای فجر (ساختمان رنو)

استاد سرای شهید عراقی

استاد سرای فجر (ساختمان رنو)-مجردی