سفر کارت رازی

 رفاه کارت رازی

به اطلاع همکاران (اعضای محترم هیات علمی) می رساند که می توانند مبلغ 500 هزارتومان بعنوان یارانه سفر (هر 3 سال یک بار) استفاده نمایند. همکاران گرامی با مراجعه به اداره رفاهی و تحویل فاکتور (هتل و ...) هزینه را دریافت نمایند.  

با تشکر 

شهریور 1398