نحوه تقاضای بانک سامان

همکاران محترم هیئت علمی وکارکنان تقاضای وام (با ذکر نوع وام) را به مسئول کارگزینی کارکنان (سرکار خانم معصومه عظیمی) اتوماسیون نمائید.

بانک سامان

وام خرید مسکن

معادل ۷۰%ارزش مسکن مورد خریداری، تا سقف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیلون تومان اقساط ۶۰ ماهه با سود ۱۸%

وام تعمیر مسکن

معادل ۵۰% ارزش ملک موضوع تعمیر، تا سقف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیلون تومان اقساط ۶۰ ماهه با سود ۱۸%

وام ودیعه مسکن

سقف ۵۰ میلیون تومان برای اعضا هیات علمی  ۳۶ ماهه با سود ۱۸%

کارت اعتباری

۵ برابر خالص حقوق ماهیانه دریافتی تا سقف ۵۰ میلیون تومان ۳۶ ماهه با سود  ۱۸%