امتیاز بندی

شاخص های موثر و امتیازآور                 

  • در صورت استخدام قبل از 5 سال به ازای هر سال، سه امتیاز تعلق می گیرد
  • مرتبه علمی (مربی یک امتیاز، استادیار دو و نیم امتیاز، دانشیار سه و نیم امتیاز، استاد پنج امتیاز)
  • سنوات خدمتی به ازای هر سال نیم امتیاز
  • تعداد فرزندان به ازای هر فرزند تحت تکفل دو امتیاز (تشویق سیاست افزایش جمعییت)
  • افراد تحت تکفل به ازای هر فرد دو امتیاز (احترام به والدین)
  • افراد غیر بومی خارج از استان یک امتیاز و خارج از شهرستان کرمانشاه نیم امتیاز
  • سابقه مدیریت به ازاء هر سال (مدیران پایه (تا مدیر گروه) یک امتیاز؛ مدیران میانی (معاونین و روسای دانشکده ها) 5/1 امتیاز؛ مدیران ارشد 5/2 امتیاز)
  • فرزندان شهدا، دو امتیاز؛ فرزندان جانبازان و ایثارگران، یک امتیاز؛ جانبازان و ایثارگران، سه امتیاز

تبصره1: در موارد خاص و ضروری واگذاری واحد سازمانی به تشخیص هئیت  رئیسه دانشگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره4: واگذاری واحد ها بر اساس تناسب تعداد نفرات اعضای خانواده فرد متقاضی و ظرفیت واحد صورت خواهد پذیرفت. بدون فرزند یک خوابه، یک فرزند دو خوابه، دو فرزند و بیشتر سه خوابه.