معرفی کارکنان اداره رفاهی دانشگاه رازی

 

 دبیر شورای رفاهی دانشگاه رازی

دکتر هادی عبادی

 

 

                                       

 

 

 

کارشناس اداره رفاهی

آقای حشمت اله خزائی

 

 

 

 

کمک کارشناس

آقای سعید قربانی